Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

PARALLEL PERSPECTIVE 

Definities:  (tevens artikel 1)

1.       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2: Algemeen

2.       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4.       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6.       Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

7.       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

8.       De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 60 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

9.       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

10.    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

11.    Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

12.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

13.    Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

14.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

16.    Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

17.    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

18.    Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

19.    Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

20.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

21.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

22.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

23.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

24.    In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

25.    De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de tekst van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

26.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7: Honorarium

27.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen dat vooraf per maand kan worden gefactureerd.

28.    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

29.    Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

30.    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

31.    Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

32.    Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

33.    Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8: Betaling

34.    Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

35.    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

36.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

37.    Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

38.    Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

39.    Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

40.    Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen contracten, conceptbrieven, schriftelijke adviezen, (concept) processtukken, ontwerpen, schetsen, tekeningen,  financiële opstellingen en berekeningen, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle (navolgende) verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

41.    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

42.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

43.    De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

44.    Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

45.    Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Incassokosten

46.    Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.

47.    Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

48.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

49.    Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

50.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 28 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

51.    Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

52.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12: Opzegging

53.    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst van dienstverlening is aangegaan voor een bepaalde tijd dient de opdrachtgever bij opzegging tegen een datum die is gelegen  binnen die bepaalde, overeengekomen,  tijd aan de gebruiker een vergoeding te voldoen die tenminste het aantal binnen de overeenkomst nog resterende maandtermijnen bedraagt doch gezien het bepaalde onder nr.54 van deze algemene voorwaarden vermeerderd wordt met de aldaar vermelde schadecomponenten.

54.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

55.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

56.    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 57.    Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever  onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

58.   Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

59.   Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

60.   Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

61.   Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal  € 10.000,- (Zegge: tienduizend euro).

62.   In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

63.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

64.    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 16: Vrijwaringen

65.   De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

66.   Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17: Risico-overgang

67.   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht

68.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

69.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

70.   Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

71.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

72.   Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Geheimhouding

73.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

74.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

75.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

76.   Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

77.   Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Monsters en modellen

78.   Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

79.   Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22: Niet-overname personeel

80.   De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 2 jaren na  beëindiging op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23: Geschillen

81.   De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders bepaald.

82.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

83.   Op geschillen is Nederlands recht van toepassing

Artikel 24: Toepasselijk recht

84.   Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

85.   Deze voorwaarden zijn schriftelijk of telefonisch aan te vragen en te vinden via de website van gebruiker.

86.   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

87.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Houten, juli 2013

 

Gevonden voorwerpen

 • Stuur op klantwaarde vanuit passie en visie

  6-3-2014 "Zonder x-factor lukt het bedrijven niet om een recept voor het creëren van klantwaarde toe te passen". Dat is de stellingname in een artikel uit het Financieel Dagblad, die naadloos aansluit op de visie en drijfveren van Parallel Perspective.

  Lees meer...

 • Vijf manieren om niets te leren van klantenfeedback

  7-1-2014 Tegenwoordig kan je bijna geen transactie meer doen met een bedrijf zonder kort daarna per mail, telefonisch of op de website geconfronteerd te worden met een klanttevredenheids-enquête. Dit tot toenemende irritatie van klanten en gebruikers. Enerzijds omdat je zo vaak wordt "lastig gevallen" met een customer survey, anderszijds omdat je vrijwel nooit het...

  Lees meer...

 • Eurozone blijft crisis nog jaren voelen

  20-12-2013 Europa is op weg naar herstel, maar de crisis laat diepe littekens na. Ondanks tekenen van stabilisering blijft de groei laag en de werkloosheid hoog. Dat voorspelt onderzoeksbureau Ernst & Young in een op 17 december 2013 verschenen rapport. Volgens Ernst & Young zal de economie van de eurozone dit jaar met een halve procent krimpen, gevolgd door een groei met...

  Lees meer...

 • Strategy is key

  4-11-2013 Lees de publicatie INFA  van Fazili Consulting met bijdrage van Parallel Perspective, over het onderwerp:  "Strategy is key". Hoe een heldere en consistente strategie helpt om sneller en scherper te richten op nieuwe kansen. Over de verschillende strategische wegen die naar Rome kunnen en tegenwoordig zelfs moeten leiden. Wat een nieuwe strategie allemaal voor uw...

  Lees meer...

 • Why customers don't buy

  21-5-2013 Zeker in de huidige tijden van economische tegenwind is het niet makkelijk om een potentiële klant zover te krijgen, dat hij tekent voor de deal en jou de opdracht geeft waar je al zo lang en hard voor geknokt hebt. Niet omdat de concurrent er uiteindelijk met de deal vandoor is gegaan, maar omdat de klant uberhaupt geen aankoopbeslissing durft te nemen. De...

  Lees meer...

 • Het Diensteninnovatie Dashboard

  24-4-2013 Diensteninnovatie is voor velen een vaag concept. Waar men zich bij innovatie in fysieke goederen vaak een beeld kan vormen, blijft diensteninnovatie soms abstract. Terwijl het ontwikkelen van nieuwe diensten een belangrijke rol speelt in hedendaagse economieën. Het Diensteninnovatie Dashboard probeert daarom diensteninnovatie concreter en inzichtelijker te maken...

  Lees meer...

 • Operational excellence, meet customer intimacy.

  2-4-2013 Voor veel bedrijven zijn de grenzen bereikt van het streven naar “operational excellence” dat de afgelopen de business beheerste. Ten eerste omdat ze niet nog dieper kunnen snijden zonder hun commerciële slagkracht schade toe te brengen. Ten tweede omdat er nauwelijks nog onderscheidend vermogen mee te behalen valt, omdat alle overgebleven concurrenten...

  Lees meer...

 • Hoe bereik je de B2B-beslisser?

  18-3-2013 Het is steeds moeilijker om business buyers te bereiken. Het is allang niet meer genoeg om aanwezig te zijn op beurzen of om veel budget te pompen in direct marketing. De kennis bij B2B-kopers is veel groter dan voorheen. Hoe zorg je ervoor dat je in het huidige tijdperk je doelgroep bereikt?

  Lees meer...

 • De verrassende waarheid over wat ons motiveert!

  26-2-2013 Wat motiveert ons? Dit is denk ik één van de meestgestelde vragen die er zijn. Of in ieder geval, dat zóu het moeten zijn. Professioneel gezien: “Hoe haal ik het meeste uit mijn team of organisatie?” Maar ook persoonlijk gezien: “Wat inspireert mij? Waar krijg ik energie van?”  Is het antwoord geld? Geld maakt niet toch gelukkig of wel? En wat betekent dat dan...

  Lees meer...

 • Strategie groot struikelblok voor bedrijven

  20-2-2013 Nederlandse bedrijven hebben moeite de juiste strategische keuze te maken. Wat nu? 'Er moet radicaler geïnnoveerd worden'.

  Lees meer...

 • Offshoring: welcome home

  18-2-2013 "Het outsourcen van banen naar lagelonenlanden is op z'n retour" stelt de The Economist. Keert de wal het schip ten bate van innovatiekracht en een consistente klantbeleving?

  Lees meer...

 • Stop listening to your customers

  31-1-2013 Naar je klant luisteren is goed. Hem goed begrijpen is beter! Henry Ford zei ooit "If I'd asked my customer what they wanted, they'd have said a faster horse......" 

  Lees meer...

 • To increase innovation, take the sting out of failure

  12-1-2013 In tijden van crisis trekken CEO's en directeuren de teugels strak aan. Letten op de kosten wordt nog belangrijker dan het al was. Alle risico's nog eens onder de loep nemen en uitsluiten is een bijna automatische stap. Risico's mijden een logisch gevolg. "In één keer goed!" is een managementmantra dat ik in die situatie maar al te vaak heb...

  Lees meer...

Eigen artikelen

 • Klantgericht ondernemen, niet zo vanzelfsprekend! (2)

  3-7-2014 Velen denken dat klantgericht ondernemen gelijk staat aan het leveren van diensten en producten op maat en zelfs het inrichten van de eigen organisatie naar de wensen van specifieke klanten. Dus een radicale wijziging ten opzichte van het operational excellence model. Met alle kosten en risico’s vandien. Dat kan natuurlijk altijd, mits de klant ervoor wil betalen. Maar het hoeft niet!...

  Lees meer...

 • Klantgericht ondernemen, niet zo vanzelfsprekend! (1)

  24-4-2014 Iedere ondernemer of manager kent de regel dat het werven van nieuwe klanten zeven keer zo duur is als het behouden van je bestaande klanten. Klantgerichtheid en klanttevredenheid zijn dan ook woorden die in de meeste business plannen en management dashboards niet ontbreken.  Maar in de praktijk wordt de daad meestal niet bij het woord gevoegd.

  Lees meer...

 • Verstandig verandermanagement: Wie het kleine niet eert...

  3-2-2014 Het roer om! Yes we can! Alles moet anders! Grootse en meeslepende veranderingen, dat is wat (met name nieuwe) leiders graag beloven. Maar grote beloftes leiden vaak tot grote teleurstellingen. Geen wonder dat veel mensen in veel bedrijven inmiddels verandermoe zijn. Medewerkers en vaak ook hun managers zien verandering dan ook meestal als iets negatiefs wat ze overkomt en waar ze maar het...

  Lees meer...

 • Zo heeft je propositie waarde voor je klant

  15-1-2014 “Wij leveren sinds jaar en dag een topproduct, maar de klant wil tegenwoordig niet meer betalen voor kwaliteit en deskundigheid.”    Veel bedrijven hebben er mee te maken: een groot en groeiend gat tussen hoe ze zelf hun product of dienst waarderen en wat de klant datzelfde aanbod waard vindt. Een gat dat onherroepelijk leidt tot onder druk staande omzetten, gestaag dalende winsten,...

  Lees meer...

 • Klantwaardemanagement: Klantgericht maar niet klantgezwicht

  22-11-2013 “Vechten om de order, besparen op de klant.” Dat is voor veel bedrijven de afgelopen jaren het motto geweest. De prijzenslag overleven ten koste van klantgerichtheid en klantbehoud. Maar in een economie met langdurig beperkte groei en een keiharde strijd om nieuwe klanten, is het behouden en uitbouwen van bestaande klantrelaties...

  Lees meer...

 • Hoe maak je van een klant je beste verkoper?

  4-6-2013 In een wereld met een overvloedig aanbod aan concurrerende producten en diensten, waar de aanbieders met gelijksoortige beloftes en vergelijkbare slogans strijden om de gunst van de klant, is het voor die klant steeds moeilijker nog onderscheid te maken tussen de ene aanbieder en de andere. Klanten zijn daarom steeds minder geïnteresseerd in wat de leverancier zelf te vertellen heeft,...

  Lees meer...

 • Innovatie als recept tegen de crisis: Haarlemmerolie of erger dan de kwaal?

  27-3-2013 Innovatie is een “hot topic” in de media, de politiek en op het internet. Het wordt met grote regelmaat gepresenteerd als hét antwoord op de crisis en als onze beste kans om de concurrentie van China en andere opkomende economieën het hoofd te bieden. Natuurlijk, innovatie is belangrijk en verantwoordelijk voor veel van onze huidige levensstandaard. Maar…...innovatie is niet...

  Lees meer...

 • Wordt de klant weer koning?

  14-2-2013 Het afgelopen decennium draaide alles om efficiency. De focus was intern gericht. Inmiddels zijn bedrijven lean & mean geworden of ze hebben het veld geruimd. Operational Excellence is een standaard geworden. Het onderscheidend vermogen voor het komende decennium vraagt weer om externe focus: consistente klantbeleving.

  Lees meer...

 • Succesvolle bedrijven in een onvoorspelbare wereld: vier survival skills (3)

  17-1-2013 Survival of the fittest De toegenomen dynamiek en onverspelbaarheid van markten vraagt om bedrijven die zich snel kunnen aanpassen. Die open staan voor wat er gebeurt in hun omgeving en inzien welke bedreigingen én kansen dat biedt. Organisaties die vervolgens de focus en daadkracht hebben om hun processen, propositie of business model te innoveren. Oftewel zoals Darwin zei: “Survival of the...

  Lees meer...

 • Succesvolle bedrijven in een onvoorspelbare wereld: vier survival skills (2)

  3-1-2013 Survival of the fittest De toegenomen dynamiek en onvoorspelbaarheid van markten vraagt om bedrijven die zich snel kunnen aanpassen. Die open staan voor wat er gebeurt in hun omgeving en inzien welke bedreigingen én kansen dat biedt. Organisaties die vervolgens de focus en daadkracht hebben om hun processen, propositie of business model te innoveren. Oftewel zoals Darwin zei: “Survival of the...

  Lees meer...

 • Succesvolle bedrijven in een onvoorspelbare wereld: vier survival skills (1)

  20-12-2012 De wereld om ons heen wordt steeds dynamischer en vooral onvoorspelbaarder.  In een dergelijke wereld is aanpassingsvermogen de belangrijkste “asset” van een bedrijf. Aanpassingsvermogen geeft de “staying power” om je te blijven onderscheiden in een onvoorspelbare wereld.  Maar hoe geef je een organisatie aanpassingsvermogen? Volgens sommigen ligt de oplossing in het toepassen van...

  Lees meer...